COATING PROTECTION

From a simple wash to a complete interior and exterior detail, we bring a complete car wash and detail experience straight to you.

  Wax Polymer Sealent Ceramic Coating
Glost ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Durability ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Stain Resistance ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Oxidation Resistance ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
UV Protection ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Corrosion Resistance ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

WAX

1 HR – 1 HR 15 MIN

 • Rửa xe cơ bản
 • Tẩy nhựa đường
 • Quick Detail Spray

Extra: 200,000VND

Book Now

POLYMER SEALANT

1 HR 30 MIN

 • Rửa xe cơ bản
 • Tẩy nhựa đường
 • Quick Detail Spray
 • Dưỡng nhựa ngoài

Extra: 250,000VND

 

Book Now

CERAMIC COATING

2 HR 30 MIN

 • Rửa xe cơ bản
 • Tẩy nhựa đường
 • Dưỡng nhựa ngoài
 • Tẩy đất sét Clay
 • Phủ wax bằng máy

Extra: 300,000VND

 

Book Now

PAINT PROTECTION FILM

From a simple wash to a complete interior and exterior detail, we bring a complete car wash and detail experience straight to you.

PPF HEADLIGHTS

 • Film bảo vệ chóa đèn PPF Aeroshield

From: 200,000VND

Book Now

SIGNATURE WASH

 • Film bảo vệ chén cửa PPF Aeroshield

From: 250,000VND

 

Book Now

PPF A-PILLAR

 • Film bảo vệ cột A-Pillar PPF Aeroshield

From: 300,000VND

 

Book Now

PPF FRONT BUMPER

 • Film bảo vệ cản trước PPF Aeroshield

From: 200,000VND

 

Book Now

PPF ROCKET PANEL

 • Film bảo vệ lườn dưới PPF Aeroshield

From: 200,000VND

 

Book Now

PPF MIRRORS

 • Film bảo vệ kính chiếu hậu PPF Aeroshield

From: 200,000VND

 

Book Now

PPF FRONT HOOD

 • Film bảo vệ nắp ca-pô PPF Aeroshield

From: 200,000VND

 

Book Now

protection filM packages

From a simple wash to a complete interior and exterior detail, we bring a complete car wash and detail experience straight to you.

 

INTERIOR PROTECTION

1.5 DAY

Chi tiết được bảo vệ bao gồm:

 • Toàn bộ màn hình cảm ứng
 • Màn hình hiển thị tốc độ
 • Màn hình DVD
 • 4 ốp tì tay cánh cửa
 • Ốp giữa điều khiển trung tâm

From: 200,000VND

 

PPF INTERIOR
Book now

EXTERIOR PROTECTION

2 DAYS

Chi tiết được bảo vệ bao gồm:

 • Chóa đèn trước
 • Gương chiếu hậu
 • 4 chén cửa
 • Cột B

From: 200,000VND

 

PPF BASIC
Book now

EXTERIOR PROTECTION

3 DAYS

Chi tiết được bảo vệ bao gồm:

 • Chóa đèn trước
 • Gương chiếu hậu
 • 4 chén cửa
 • Cột B
 • Cản trước
 • Cản sau

From: 200,000VND

 

PPF ADVANCED
Book now

EXTERIOR PROTECTION

3 DAYS

Chi tiết được bảo vệ bao gồm:

 • Toàn bộ phần sơn của ngoại thất xe
 • Chóa đèn trước và sau

From: 200,000VND

 

PPF COMPLETE
Book now